Начало

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ                

                                        СПЕЦИАЛИСТ                                                                  


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

„Център за обучение на педагогическия специалист“ ЕООД се занимава с провеждане на квалификационни курсове, семинари и обучения, насочени към повишаване на квалификацията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование. Центърът разработва продукти, подпомагащи ежедневната работа на учителя и съобразени с всички нормативни изисквания.

 

Водени от стремежа си да предоставят продукти и услуги от най-високо качество, отговарящи на изискванията на клиентите и съответстващи на нормативната уредба, ръководството на „Център за обучение на педагогическия специалист“ ЕООД разработи, внедри, поддържа и непрекъснато подобрява система за управление на качеството (СУК) в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015.

 

Ръководството на фирмата декларира официално своята политика по качеството, подчинена на следните принципи:

 

-     Насоченост към клиента: предоставяне на качествени продукти и услуги на клиентите;

 

-     Лидерство: висшето ръководство съзнава отговорността си по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги;

 

-     Приобщаване на персонала: персоналът, работещ във фирмата, притежава необходимите знания и компетентност за предоставяне на качествени продукти и услуги;

 

-     Процесен подход: предлаганите от фирмата продукти и услуги са резултат от протичането на взаимосвързани основни и спомагателни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.

 

-     Подобряване: системата за управление на качеството се подобрява посредством непрекъснато наблюдение на протичащите процеси, анализ на резултатите и предприемане на ефективни коригиращи действия;

 

-     Вземане на решения, основани на доказателства;

 

-     Управление на взаимоотношенията.

 

Ръководството на фирмата съвместно със своите служители и експерти се ангажират с настоящата Политика по качеството при изъплнение на задачите си по:

 

  • предоставяне на качествени образователни услуги, съответстващи на приложимата нормативна уредба;
  • въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на образователната система;
    • постоянно повишаване на квалификацията в отговор на променящите се изисквания;
    • открита и ефективна комуникация - поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни: клиенти, доставчици, партньори.

 

Като Управител декларирам личната си ангажираност да осигурявам необходимите финансови и човешки ресурси за поддържане, ефикасно функциониране и непрекъснато подобряване на внедрената система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. 

 

Управител 

Томислава Кирилова 

11.07.2017 г. 

София 

2019  www.ecsde.bg