Документи

 УСТАВ  

„Европейски център за устойчиво развитие в образованието“

 

 


 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл.1. (1) „Европейски център за устойчиво развитие в образованието“ е сдружение, в обществена полза, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за създаване на условия за максимално благоприятно развитие в областа на образованието в Република България.

 

Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е „Европейски център за устойчиво развитие в образованието“, наричан за краткост в този устав “Сдружението”. Същото се изписва на английски език “European center for sustainable development in education”.

 (2) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието му се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

 

Чл.3. Седалището на Сдружението е гр. Видин.

 

Чл.4. Европейски център за устойчиво развитие в образованието се учредява за неопределен срок.

 

 

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

 

Чл. 5. Основни цели, които си поставя Сдружението са:

1. Предоставя информация за различните възможности за финансиране на проекти от: донорски програми и фондове на Европейския съюз; български държавни фондове; програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции.
2. Популяризира евроинтеграцията и членството на Република България в Европейския съюз, и донорските му програми и фондове.
3. Подкрепя и подпомага местните и регионалните власти за изграждане на административния им капацитет за ефективно усвояване на средствата от донорските програми и фондове на Европейския съюз.
4. Подкрепя и подпомага централните, местните и регионалните власти, неправителствените организации и бизнеса за дефиниране на общественополезни проектни идеи.
5. Насърчава, подкрепя и подпомага местните и регионалните власти, неправителствените организации и бизнеса да изготвят качествени проекти и предложения за тяхното финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, от една страна, и законосъобразното изпълнение и ефективното управление на финансираните проекти, от друга страна.
6. Насърчава въвеждането и работи за укрепване на публично-частното партньорство /ПЧП/ в дейностите по управление на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
7. Насърчава и работи за създаването и изпълнението на инициативи в образователен, икономически, социален, културен, екологичен и граждански аспект, свързани с развитието на регионите в България.
8. Насърчава и подкрепя сътрудничеството на българските региони с другите европейски такива.

 

 

Чл. 6. За постигане на своите цели и във връзка с чл.3, ал.1 от ЗЮЛНЦ, сдружението ще си служи със следните СРЕДСТВА:
1. Произвеждане и поддържане на актуална база данни за финансиране на проекти, разпространявана чрез интернет страница.
2. Издаване на или публикуване в печатно издание на информация за различните възможности за финансиране на проекти, придружена със съответни експертни коментари.
3. Издаване на или публикуване в печатно издание на: мнения и анализи за усвояване на средствата от европейските програми и фондове; интервюта с експерти на бенефициентите, носители на добри практики за финансиране на проекти; изискванията на Европейския съюз за различните видове бизнес; статии на експерти от частния и държавния сектор; интервюта с ръководители и експерти от държавната администрация и т.н.
4. Реализиране на телевизионно предаване и рубрики в блок на национална телевизия.
5. Организиране и провеждане на семинари и курсове за обучение по специализирани учебни програми и планове.
6. Извършване на мониторинг и оценка на дейността на специализираните административни звена по донорските програми и фондове на Европейския съюз.
7. Ползване на общинските планове за развитие, на областните стратегии за развитие и на стратегиите за развитие на отделните отрасли на икономиката, за да се окаже помощ при дефиниране на нови проектни идеи.
8. Оценка на конкретна идея и посочване на възможните източници за финансиране.
9. Оценка на проектните предложения до финансиращите организации или съвместно изготвяне на същите.
10. Организиране и провеждане на конкурси за безвъзмездно финансиране на изработването на инвестиционни проекти и проектни предложения до финансиращите организации.
11. Създаване на банка от консултанти /физически и юридически лица/ за изработване на инвестиционни проекти и проектни предложения до финансиращите организации.
12. Оказване на помощ при избора на консултант за изготвяне на проектите и проектните предложения, и осигуряване на контакт със същия.
13. Произвеждане и подържане на база данни “търсене и предлагане на партньорство по проекти”.
14. Оказване на помощ при избора на партньор и договаряне на партньорство.
15. Публикуване на информация за възможностите за съфинансиране на проекти.
16. Оказване на помощ при избора на финансираща институция.
17. Изготвяне на документи за кредитиране на съфинансирането на проектите.
18. Оказване на помощ при избора на консултант за управление на конкретен проект и осигуряване на контакт със същия.
19. Оказване на помощ при избора на консултант за извършване на мониторинг и оценка на изпълнението на конкретен проект и осигуряване на контакт със същия.
20. Участване в конкурсите за избор на партньори на държавата в управлението на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
21. Изграждане на системите и средствата, необходими за участие в управлението на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
22. Информиране на обществото за практиките на публично-частно партньорство в страните-членки на Европейския съюз.
23. Иницииране на идеи за публично-частно партньорство в областта на управление на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
24. Участване в изготвянето и организирането на обществените обсъждания на нормативните документи по материята.
25. Подпомагане на общините в избора на подходящи форми на публично-частно партньорство на местно равнище.
26. Подпомагане на общините в изграждане на успешно ПЧП с цел привличане на инвеститори.
27. Извършване на експертни изследвания и анализи.
28. Организиране и провеждане на обществени дискусии със съответното взаимодействие с държавни и обществени институции.
29. Осъществяване на сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на некласифицирана информация и съвместна работа по проекти от общ интерес.
30. Създаване и участване в партньорски мрежи с национални и чуждестранни организации и институции.

 

 

 

Чл. 7. За осъществяване целите си сдружението може да осъществява и стопанска дейност. Предметът на стопанската дейност е: издателска дейност, представителство пред държавни органи, консултантска дейност, провеждане на обучение за професионална квалификация, отдаване под наем и други разрешени от закона дейности.

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ


Чл.8. (1) Дейността на Сдружението се определя в обществена полза и се финансира от дарения, субсидии, финансиране на проекти и годишен членски внос.
(2) Размерът на членския внос за всяка финансова година се определя с решение на Управителния съвет. Членският внос се събира до края на месец януари на годината, за която се дължи, с изключение на годината на учредяването, в която членският внос се внася в срок до пет работни дни от провеждането на учредителното събрание.
(3) Имуществото на Сдружението се влага в банкови депозити, ценни книжа, търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като се държи сметка за идеалната цел на Сдружението.
(4) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Сдружението може да сключва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
(5) Сдружението може да учредява и участва в търговски дружества в страната и чужбина, да инвестира в страната и чужбина, да открива представителства.
(6) Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

 

 

 

IV. ЧЛЕНСТВО

 

 

Чл.9. (1) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо и физическо лице, което извършва, подпомага, или е съпричастно към целите на Сдружението и приема неговия устав.

(2) Членовете на Сдружението запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.

(3) В Сдружението не могат да членуват политически партии и движения, коалиции, както и религиозни и синдикални организации.

 

Чл. 10. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Всеки член е длъжен да внася ежемесечно членски внос в определения размер когато това е предвидено в устава.

(3) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в устава.

(4) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(5)Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в устава.

(6) членовете се приемат, въз основа на попънен формуляр по образец и отправена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема устава на Сдружението.

(7) Управителният съвет разглежда молбата на първото заседание след постъпването й и приема решение по нея с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решението на Управителния съвет се съобщава на кандидата за член, като отказът за приемане задължително се мотивира.

 

 

Чл.11. Всеки член на Сдружението има право:

1. да участва лично, или чрез представител в Общото събрание на Сдружението и чрез участието си да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите му на управление;

2. на един глас в Общото събрание на Сдружението;

3. да бъде избиран в органите на управление на Сдружението;

4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;

5. да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на Сдружението;

6. да се ползва от услугите, предоставяни от Сдружението;

7. да участва в мероприятия, организирани от Сдружението;

8. по пълномощие да представлява Сдружението на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;

9. да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на Сдружението;

10. да предлага инициативи от страна на Сдружението в защита на интересите му;

11. да търси съдействието и помощта на Сдружението при осъществяването на неговата стопанска дейност;

12. да оспорва решенията на органите на Сдружението по предвидения в този Устав ред.

 

Чл.12. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. да спазва Устава и вътрешните правилници на Сдружението;

2. да съдейства за осъществяване целите на Сдружението;

3. да предоставя на Сдружението необходимата информация за своята дейност;

4. да спазва в своята дейност, утвърдените в Сдружението етични правила по отношение на своите търговски партньори и към Сдружението;

5. да заплаща срещу издаден от Сдружението документ членския си внос /имуществените си вноски/.

 

Чл.13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

Чл.14. Членството се прекратява:

1. с едностранно едномесечно писмено предизвестие;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице-член;

3. с прекратяване на юридическо лице - член;

4. с изключване – при системни и груби нарушения на членствените задължения и/или на утвърдените в Сдружението етични правила;

5. при отпадане – при системно неучастие в дейността на Сдружението и/или невнасяне на установения членски внос (имуществена вноска).

 

Чл.15. (1) Решението за изключване се приема от Управителния съвет на Сдружението. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

(2) Основанията за отпадане се констатират от Управителния съвет, който приема и решението за прекратяване на членството.

 

Чл.16. При прекратяване на членственото правоотношение направените членски (имуществени) вноски не се възстановяват от Сдружението.

 

 

V. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

 

17. Органи на Сдружението са:

1.         Общото събрание;

2.         Управител.

 

 

Чл.18. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, в което участват всички членове на Сдружението.

(2) Юридическите лица участват в Общото събрание чрез законния/те си представител/и, или чрез негов/техен пълномощник. Физическите лица участват в Общото събрание лично, или чрез пълномощник.

(3) Пълномощник на член на Сдружението може да бъде само физическо лице. Пълномощното се издава в писмена форма, изрично за участие в Общото събрание на Сдружението и може да важи за ограничен или неограничен брой заседания. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си. Всеки пълномощник може да представлява само един член на Сдружението.

 

 

Чл.19. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, в което участват всички членове на Сдружението.

(2) Юридическите лица участват в Общото събрание чрез законния/те си представител/и, или чрез негов/техен пълномощник. Физическите лица участват в Общото събрание лично, или чрез пълномощник.

(3) Пълномощник на член на Сдружението може да бъде само физическо лице. Пълномощното се издава в писмена форма, изрично за участие в Общото събрание на Сдружението и може да важи за ограничен или неограничен брой заседания. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си. Всеки пълномощник може да представлява само един член на Сдружението.

 

Чл.20. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава на Сдружението;

2. приема основните насоки и програмата за дейността на Сдружението;

3. приема бюджета на Сдружението;

4. приема организационния и финансов отчет на управителя;

5. одобрява годишния финансов отчет;

7. избира и освобождава управителя;

8. освобождава от отговорност управителя;

9. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или вътрешни правилници, регламентиращи дейността на Сдружението.

10. приема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението, както и за начина на разпределение на имуществото след удовлетворяването на кредиторите;

 

(2) Решенията на Общото събрание по предходната ал. 1 се приемат с явно гласуване (освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно) и с обикновено мнозинство от присъстващите членове– по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а по т. 1 и 10 – с мнозинство две трети от присъстващите членове.

 

Чл.21. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква по инициатива на управителя или по искане най-малко на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай управителя в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(4) Поканата се обявявява в интернет страницата на сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, се предоставят на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението. При поискване те им се предоставят безплатно по пощата или с други технически и електронни средства за комуникация.

 

Чл. 22. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

(2) Общото събрание се открива от управителя, който предлага избор на ръководство на събранието (председателстващ, секретар-протоколчик и преброители на гласовете).

(3) Събранието се ръководи от избрания председател, а секретар-протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и председателя, както и от преброителите на гласовете.

(4) На заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите членове или техните представители, които се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(5) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

 

Чл.23. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;

2. него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия– до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

3. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Чл. 24. Управителя се избира на Общо събрание на сдружението,  за срок от пет години. Управителя в съответствие с чл. 30 ал. 3 от ЗЮЛНЦ изпълнява функциите на управителен съвет.

(2) Управителя може да бъде преизбиран без ограничение.

(3) До избирането на нов управител старият продължава да изпълнява своите функции.

Чл.25. (1) Управителят има следните правомощия:

 1. определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
 2. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 3. свиква Общото събрание на Сдружението и определя дневния ред за неговото заседание;
 4. обсъжда, набелязва и приема мерки за осъществяване на целите на Сдружението;
 5. приема решения по основните текущи и проблемни въпроси относно политиката, основните насоки на дейността и управленческото ръководство на Сдружението;
 6. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 7. взема решения за приемане на нови членове;
 8. приема решение за изключване или констатиране отпадането на членове на Сдружението;
 9. приема решение за учредяване и участие на Сдружението в дружества;
 10. приема решение за членуване на Сдружението в сдружения и фондации;
 11. разпорежда се с финансовите средства и имуществото на Сдружението при спазване изисквания на Устава;
 12. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността и отчет за изпълнението на бюджета на Сдружението за изтеклата година, както и програма за дейността и бюджет на Сдружението за следващата година;
 13. приема вътрешни правилници на Сдружението;
 14. приема решения за откриване и закриване на клонове и определя техния управител;
 15. приема решение относно дължимостта и размера на годишен членски внос /имуществените вноски/;
 16. приема организационния и финансов отчет на клоновете на Сдружението;
 17. образува целеви парични фондове;
 18. извършва ликвидация на Сдружението, или определя лице за тази дейност;
 19. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
 20. представлява Сдружението пред държавата, нейните органи и съдебните власти, както и пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина;
 21. осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на Общото събрание;
 22. утвърждава щата и назначава Главния секретар и служителите на Сдружението;

 

 

Чл. 27. (1) Решение на управителя, прието в противоречие със закона, устава или редходно решение на Общото събрание, може да бъде оспорвано пред Общото събрание по искане на всеки заинтересован член или орган на Сдружението, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

 

(2) При отсъствие на Председателя той упълномощаваЗаместник-управител да изпълнява функциите му по този Устав.

 

Чл. 28. (1) С решение на управителя могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

(2) Клоновете се ръководят от управител и извършват дейностите, определени с решението за откриването им.

 

Чл.29. Имуществото на Сдружението се състои от парични средства, ценни книжа, права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, вземания и всякакви други имуществени права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица.

 

Чл.30. Сдружението осигурява финансови средства за своята дейност от:

1. членски внос, /имуществени вноски/;

2. дарения, завещания, спонсорство;

3. допълнителна стопанска дейност;

4. приходи от лихви и депозити;

5. дивиденти и ликвидационни дялове от участие в търговски дружества;

6. приходи от собствено имущество;

7. приходи от участия в програми и проекти;

8. други законови източници.

 

Чл.31. Всички приходи на Сдружението, независимо от техния характер и източник се включват в неговото имущество и служат за осъществяването на дейността му. Приходите на Сдружението не могат да се разпределят като печалба между неговите членове.

 

Чл.32. Сдружението разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения бюджет. Всяка година до 31 януари Председателят внася в Управителния съвет проекта на бюджет на Сдружението, за да бъде включен в дневния ред на Общото събрание.

 

Чл.33. Сдружението с решение на Управителния съвет може да образува целеви фондове в лева и валута за финансиране  на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на Сдружението.

 

Чл.34. Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участие.

 

Чл.35. Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението, тяхната отговорност е само до размера на определените членски /имуществени/ вноски.

 

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.36. (1) Сдружението не е ограничен със срок или други прекратителни условия.

(2) Сдружението може да се прекрати само по решение на Общото събрание или по решение на съда по регистрация, в предвидените от закона случаи.

(3) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от управителя на Сдружението или от определено от него лице.

2019  www.ecsde.bg